Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky") upravují podmínky pro dodávky zařízení společnosti MIX, spol. s r. o., Okružní 834/29a, 638 00 Brno, zapsané v OR u KS Brno, oddíl C, vložka 5506, (dále jen „MIX") jako dodavatelem. Smluvní strany se mohou od těchto Obchodních podmínek odchýlit pouze odlišným ujednáním v písemné smlouvě. Objednatel výslovně souhlasí s tím, že tyto Obchodní podmínky se uplatní také pro všechny budoucí smlouvy a dodávky, dle nich provedené, bez ohledu na to, zda na ně bude v konkrétní budoucí smlouvě opětovně odkázáno či nikoliv.

 

Nabídka a objednávka
Nabídky společnosti MIX jsou nezávazné. Uzavření konkrétní smlouvy nastává až písemným potvrzením objednávky objednatele společnosti MIX, popř. uzavřením samostatné smlouvy. Objednávka je neodvolatelná a nezrušitelná. V případě neodebrání objednaného zboží z důvodů na straně objednatele je společnost MIX oprávněna požadovat náhradu veškeré utrpěné újmy, zejména nákladů s plněním dle smlouvy spojených (např. demontáž).

 

Ceny
Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, cenou se rozumí cena v českých korunách (Kč) za dodání DDU zákazníka dle podmínek INCOTERMS 2010, nezahrnuje DPH a je závazná pro obě strany.

 

Dodací lhůty, odstoupení od smlouvy
Dodací lhůty se počítají ode dne potvrzení objednávky. V případě neočekávaných okolností, jako jsou případy vyšší moci, zpoždění vlivem dopravy, narušení provozu ve vlastním závodě či v závodech subdodavatelů, společnost MIX neodpovídá za škodu vzniklou nedodržením dodacích lhůt z důvodu dle tohoto ustanovení. Společnost MIX je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě úpadku objednatele, nebo nebude-li objednatel zjevně schopen splnit své závazky vůči společnosti MIX. Dílčí dodávky zboží jsou dovoleny. Dnem dodání zboží v případě odeslání věci je den, kdy společnost MIX předá zboží prvnímu dopravci.

 

Obal
Společnost MIX má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s., plní své povinnosti se zajištěním zpětného odběru a využitím odpadu z obalů způsobem podle § 13 odst. 1 písm. c) zák. č. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znění.

 

Odeslání zboží
Místem plnění smlouvy je závod objednatele. Odpovědnost za výrobek a nebezpečí škody na něm přechází ze společnosti MIX na objednatele dnem dodání zboží. V případě, že společnost MIX dle smlouvy odešle zboží objednateli, přechází nebezpečí škody na něm na objednatele předáním prvnímu dopravci určenému pro přepravu do místa určení.

 

Platební podmínky
Platební podmínky a datum splatnosti jsou vždy sjednány příslušnou smlouvou a jsou rovněž uvedeny na vystavených fakturách. Při prodlení s úhradou má společnost MIX právo na smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den i započatý prodlení. Prodávající má právo na úhradu minimálních nákladů spojených s uplatněním pohledávky ve výši stanovené právním předpisem.

 

Výhrada vlastnictví
Dodané zboží zůstává vlastnictvím společnosti MIX až do úplného zaplacení kupní ceny včetně případného dopravného a DPH. Do té doby není objednatel oprávněn vlastnické právo ke zboží převádět na třetí osoby. V případě, že by se takové zboží mělo stát součástí jeho dodávky třetí osobě, je objednatel povinen na tuto skutečnost tuto třetí osobu upozornit. Objednatel výslovně souhlasí s tím, že v případech dle předchozí věty je o existenci výhrady vlastnictví oprávněna danou třetí osobu informovat i společnost MIX.